Play (00:00 - 00:06)
گوینده: گوینده رادیو
Play (افشاری) (00:06 - 00:27)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (افشاری) (00:27 - 02:36)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (افشاری) (02:36 - 03:13)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: عماد خراسانی (مسمط)
Play (افشاری) (03:13 - 06:47)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (افشاری) (06:47 - 07:20)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: عماد خراسانی (مسمط)
Play (افشاری) (07:20 - 07:35)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (افشاری) (07:35 - 11:27)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
Play (افشاری) (11:27 - 12:01)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (افشاری) (12:01 - 13:33)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
Play (افشاری) (13:33 - 15:55)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (افشاری) (15:55 - 16:11)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
Play (افشاری) (16:11 - 16:53)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (افشاری) (16:53 - 23:23)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
Play (افشاری) (23:23 - 23:57)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (افشاری) (23:57 - 27:05)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی مطلع شعر آواز: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
Play (27:05 - 27:22)
گوینده: روشنك
Play (27:22 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو