Play (00:00 - 00:06)
گوینده: گوینده رادیو
Play (سه گاه) (00:06 - 00:25)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (سه گاه) (00:25 - 03:09)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (سه گاه) (03:09 - 03:34)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حبیب خراسانی (غزل)
Play (سه گاه) (03:34 - 05:09)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حبیب خراسانی (غزل)
Play (سه گاه) (05:09 - 05:22)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حبیب خراسانی (غزل)
Play (سه گاه) (05:22 - 06:28)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (06:28 - 07:26)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حبیب خراسانی (غزل)
Play (سه گاه) (07:26 - 08:24)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (سه گاه) (08:24 - 11:21)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (سه گاه) (11:21 - 21:45)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: شاهدان گر دلبری زین سان کنند
Play (سه گاه) (21:45 - 25:02)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر ترانه: پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت
Play (سه گاه) (25:02 - 26:51)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; رضا ورزنده (‎سنتور) ترانه سرا: حافظ شیرازی خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی
Play (26:51 - 27:14)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (27:14 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو