Play (00:00 - 00:05)
گوینده: گوینده رادیو
Play (بیات زند) (00:05 - 02:03)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (بیات زند) (02:03 - 03:06)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (بیات زند) (03:06 - 05:37)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (بیات زند) (05:37 - 06:02)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (بیات زند) (06:02 - 07:43)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (بیات زند) (07:43 - 07:58)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (بیات زند) (07:58 - 11:39)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (11:39 - 12:07)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (غزل)
Play (بیات زند) (12:07 - 12:20)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (غزل)
Play (بیات زند) (12:20 - 13:52)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (13:52 - 14:43)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (14:43 - 26:10)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی
Play (26:10 - 26:21)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (26:21 - 26:27)
گوینده: روشنك
Play (26:27 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو