Play (00:00 - 00:26)
گوینده: گوینده رادیو
Play (افشاری) (00:26 - 02:28)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (افشاری) (02:28 - 04:50)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: صائب تبریزی (غزل)
Play (افشاری) (04:50 - 08:11)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; كسایی، حسن (‎نی)
Play (افشاری) (08:11 - 08:26)
سرایندگان اشعار متن برنامه: صائب تبریزی (غزل)
Play (افشاری) (08:26 - 12:51)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: صائب تبریزی (غزل)
Play (12:51 - 13:14)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: عمادی شهریاری غزنوی (غزل)
Play (افشاری) (13:14 - 13:54)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (افشاری) (13:54 - 17:13)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (افشاری) (17:13 - 29:04)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: ناصر مسعودی سراینده شعر آواز: صائب تبریزی (غزل) مطلع شعر آواز: ما نامِ خود ز صفحه دلها سترده ایم
Play (29:04 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو