Play (00:00 - 00:07)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:07 - 00:37)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جمال‌الدین اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (00:37 - 01:48)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (01:48 - 02:04)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جمال‌الدین اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (02:04 - 03:50)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك
Play (سه گاه) (03:50 - 04:06)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جمال‌الدین اصفهانی (غزل)
Play (04:06 - 04:38)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (04:38 - 04:45)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جمال‌الدین اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (04:45 - 05:24)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (05:24 - 05:54)
روایت از: روشنك
Play (سه گاه) (05:54 - 06:41)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (سه گاه) (06:41 - 12:32)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل) مطلع شعر آواز: بیار باده که ما را به هیچ خیال امشب
Play (سه گاه) (12:32 - 14:06)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (سه گاه) (14:06 - 17:01)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل) مطلع شعر آواز: یا به نزد خویش راهم بده
Play (17:01 - 17:10)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (17:10 - 20:43)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل) مطلع شعر آواز: یا به نزد خویش راهم بده
Play (20:43 - 21:29)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جمال‌الدین اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (21:29 - 22:42)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (22:42 - 27:48)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: رهی معیری خواننده ترانه: بنان، غلامحسین آهنگساز: مرتضی محجوبی مطلع شعر ترانه: من از روز ازل دیوانه بودم (من از روز ازل)
Play (27:48 - 00:00)
گوینده: روشنك