Play (00:00 - 00:05)
گوینده: گوینده رادیو
Play (ابوعطا) (00:05 - 01:08)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (ابوعطا) (01:08 - 04:48)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: نشاط اصفهانی (غزل)
Play (ابوعطا) (04:48 - 07:02)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: ملوک ضرابی سراینده شعر آواز: مجذوب‌ علیشاه همدانی (مُخَمَّس)
Play (ابوعطا) (07:02 - 08:41)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: زند وکیل سراینده شعر آواز: مجذوب‌ علیشاه همدانی (مُخَمَّس)
Play (ابوعطا) (08:41 - 09:19)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: ملوک ضرابی سراینده شعر آواز: مجذوب‌ علیشاه همدانی (مُخَمَّس)
Play (ابوعطا) (09:19 - 09:55)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: زند وکیل سراینده شعر آواز: مجذوب‌ علیشاه همدانی (مُخَمَّس)
Play (ابوعطا) (09:55 - 11:20)
خواننده آواز: ملوک ضرابی سراینده شعر آواز: مجذوب‌ علیشاه همدانی (مُخَمَّس)
Play (ابوعطا) (11:20 - 12:26)
خواننده آواز: زند وکیل سراینده شعر آواز: مجذوب‌ علیشاه همدانی (مُخَمَّس)
Play (شور) (12:26 - 15:32)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (شور) (15:32 - 19:50)
خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی
Play (شور) (19:50 - 22:51)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی
Play (شور) (22:51 - 24:20)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی
Play (شور) (24:20 - 28:12)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی
Play (شور) (28:12 - 29:13)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (29:13 - 29:47)
گوینده: سیما سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (29:47 - 34:35)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (شور) (34:35 - 37:12)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک)
Play (37:12 - 37:36)
گوینده: سیما سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (37:36 - 38:14)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (شور) (38:14 - 38:43)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: الهه سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (38:43 - 39:10)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (39:10 - 39:38)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: الهه سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (39:38 - 40:04)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (40:04 - 40:28)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: الهه سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (40:28 - 40:53)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (40:53 - 41:18)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: الهه سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (41:18 - 41:46)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (41:46 - 42:10)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: الهه سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (42:10 - 42:35)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (42:35 - 42:59)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: الهه سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (شور) (42:59 - 43:33)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: الهه ; ‏ایرج ; عبدالوهاب شهیدی ; قوامی (فاخته‌ای)، حسین ; گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (43:33 - 43:50)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (43:50 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو