Play (00:00 - 00:32)
گوینده: گوینده رادیو
Play (ماهور) (00:32 - 01:17)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: درویش‌خان گوینده: سرور پاکنشان سرایندگان اشعار متن برنامه: نظامی گنجوی (غزل)
Play (ماهور) (01:17 - 03:36)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: درویش‌خان
Play (03:36 - 04:03)
گوینده: سرور پاکنشان سرایندگان اشعار متن برنامه: عماد فقیه کرمانی (غزل)
Play (ماهور) (04:03 - 05:06)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (ماهور) (05:06 - 05:51)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) گوینده: سرور پاکنشان سرایندگان اشعار متن برنامه: عماد فقیه کرمانی (غزل)
Play (ماهور) (05:51 - 09:10)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (ماهور) (09:10 - 11:49)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید
Play (ماهور) (11:49 - 12:49)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (ماهور) (12:49 - 13:25)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید
Play (ماهور) (13:25 - 14:13)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (ماهور) (14:13 - 15:33)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید
Play (ماهور) (15:33 - 16:26)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (ماهور) (16:26 - 19:18)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید
Play (ماهور) (19:18 - 20:30)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (ماهور) (20:30 - 21:16)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: درویش‌خان گوینده: سرور پاکنشان سرایندگان اشعار متن برنامه: نظامی گنجوی (غزل)
Play (ماهور) (21:16 - 23:52)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: درویش‌خان
Play (23:52 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو