Play (00:00 - 00:40)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:40 - 00:56)
گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (00:56 - 05:16)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جلیل شهناز
Play (بیات ترک) (05:16 - 05:40)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (05:40 - 07:01)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات ترک) (07:01 - 07:14)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (07:14 - 08:24)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات ترک) (08:24 - 08:35)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (08:35 - 09:35)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات ترک) (09:35 - 09:59)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (09:59 - 10:38)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات ترک) (10:38 - 12:27)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش‌تر است
Play (بیات ترک) (12:27 - 13:00)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات ترک) (13:00 - 13:49)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (13:49 - 14:23)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه)
Play (بیات ترک) (14:23 - 15:39)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (15:39 - 16:46)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه)
Play (بیات ترک) (16:46 - 17:19)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (17:19 - 17:51)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات ترک) (17:51 - 19:08)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (19:08 - 19:53)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (19:53 - 20:04)
گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (20:04 - 21:40)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: اسماعیل مهرتاش
Play (بیات ترک) (21:40 - 21:51)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (21:51 - 22:26)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (بیات ترک) (22:26 - 24:00)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زان سوی بحر آتش اگر خوانیّم به لطف
Play (بیات ترک) (24:00 - 24:38)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (بیات ترک) (24:38 - 25:23)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (25:23 - 25:53)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (بیات ترک) (25:53 - 26:28)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (26:28 - 27:57)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (27:57 - 28:09)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (28:09 - 31:07)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; اصغر بهاری (‎کمانچه) ; جلیل شهناز (‎تار) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی) ترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی مطلع شعر ترانه: وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را
Play (31:07 - 31:34)
گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (31:34 - 33:02)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; اصغر بهاری (‎کمانچه) ; جلیل شهناز (‎تار) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (33:02 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو