Play (00:00 - 00:26)
گوینده: گوینده رادیو
Play (ماهور) (00:26 - 00:42)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (00:42 - 01:46)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (01:46 - 02:04)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (02:04 - 02:35)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور)
Play (ماهور) (02:35 - 02:51)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (02:51 - 03:33)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (03:33 - 06:47)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (06:47 - 07:06)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (07:06 - 08:18)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور)
Play (ماهور) (08:18 - 08:36)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (08:36 - 14:37)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (14:37 - 15:29)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: بوی گل و بانگ مرغ برخاست
Play (ماهور) (15:29 - 16:10)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (16:10 - 16:54)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: بوی گل و بانگ مرغ برخاست
Play (ماهور) (16:54 - 17:31)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور)
Play (ماهور) (17:31 - 18:39)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ین باد بهار بوستان است
Play (ماهور) (18:39 - 19:20)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (19:20 - 20:07)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (20:07 - 20:51)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ساقی بده آن شراب گلرنگ
Play (ماهور) (20:51 - 21:18)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور)
Play (ماهور) (21:18 - 22:02)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (22:02 - 23:06)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (23:06 - 23:27)
خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر
Play (ماهور) (23:27 - 24:00)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (24:00 - 24:30)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر
Play (ماهور) (24:30 - 25:25)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (25:25 - 27:07)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: برخیز که باد صبح نوروز
Play (ماهور) (27:07 - 27:24)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (27:24 - 27:42)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور)
Play (ماهور) (27:42 - 28:08)
نوازندگان: فضل‌الله توكل (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (28:08 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو