Play (00:00 - 00:31)
گوینده: گوینده رادیو
Play (شور) (00:31 - 01:02)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) گوینده: سرور پاکنشان سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (شور) (01:02 - 02:35)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (02:35 - 02:47)
گوینده: سرور پاکنشان سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (شور) (02:47 - 04:54)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: ترانه قدیمی تنظیم آهنگ: فرامرز پایور
Play (شور) (04:54 - 05:27)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) گوینده: سرور پاکنشان سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (شور) (05:27 - 06:11)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (06:11 - 07:00)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ندانمت به حقیقت که درجهان به که مانی
Play (شور) (07:00 - 07:36)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (07:36 - 08:32)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ندانمت به حقیقت که درجهان به که مانی
Play (شور) (08:32 - 09:27)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (09:27 - 10:36)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ندانمت به حقیقت که درجهان به که مانی
Play (شور) (10:36 - 11:26)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (11:26 - 12:28)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی مطلع شعر آواز: ندانمت به حقیقت که درجهان به که مانی
Play (شور) (12:28 - 14:51)
نوازندگان: محمد اسماعیلی (‎ضرب / تنبک) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (14:51 - 15:28)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ندانمت به حقیقت که درجهان به که مانی
Play (شور) (15:28 - 16:09)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (16:09 - 17:08)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ندانمت به حقیقت که درجهان به که مانی
Play (شور) (17:08 - 18:16)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (18:16 - 19:33)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ندانمت به حقیقت که درجهان به که مانی
Play (شور) (19:33 - 21:00)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (21:00 - 21:15)
گوینده: سرور پاکنشان سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (شور) (21:15 - 22:25)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: ترانه قدیمی تنظیم آهنگ: فرامرز پایور
Play (شور) (22:25 - 24:49)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: قره العین خواننده آواز: شجریان، محمدرضا آهنگساز: ترانه قدیمی تنظیم آهنگ: فرامرز پایور مطلع شعر ترانه: تا به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو (تا با تو افتادم نظر) (چهره به چهره) (مو به مو)
Play (شور) (24:49 - 25:15)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: ترانه قدیمی تنظیم آهنگ: فخرالدینی، فرهاد
Play (شور) (25:15 - 27:04)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: شجریان، محمدرضا آهنگساز: ترانه قدیمی تنظیم آهنگ: فرامرز پایور مطلع شعر ترانه: تا به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو (تا با تو افتادم نظر) (چهره به چهره) (مو به مو)
Play (شور) (27:04 - 27:29)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: ترانه قدیمی تنظیم آهنگ: فرامرز پایور
Play (27:29 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو