Play (00:00 - 00:34)
گوینده: گوینده رادیو
Play (شور) (03:42 - 04:07)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) گوینده: سرور پاکنشان سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (04:07 - 05:18)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (05:18 - 08:26)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورترانه سرا: حافظ شیرازی خواننده ترانه: شجریان، محمدرضا آهنگساز: ترانه قدیمی تنظیم آهنگ: فرامرز پایور مطلع شعر ترانه: به یاد داری ماه من که روزگاری جانم که روزگاری (به یاد داری)
Play (شور) (08:26 - 08:50)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور) گوینده: سرور پاکنشان سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (08:50 - 09:24)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (09:24 - 10:24)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود
Play (شور) (10:24 - 11:18)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (11:18 - 12:57)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (12:57 - 13:53)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (13:53 - 14:51)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (14:51 - 15:49)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (15:49 - 18:57)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (18:57 - 20:03)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (20:03 - 21:16)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (21:16 - 22:21)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (شور) (22:21 - 22:45)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎کمانچه) ; فرامرز پایور (‎سنتور) گوینده: سرور پاکنشان سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (22:45 - 25:30)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورترانه سرا: حافظ شیرازی ; منسوب به مولانا خواننده ترانه: شجریان، محمدرضا آهنگساز: ترانه قدیمی تنظیم آهنگ: فرامرز پایور مطلع شعر ترانه: نازار دلی را که تو جانش باشی (نازار دلی)
Play (25:30 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو