Play (00:00 - 00:06)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:06 - 02:24)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (بیات ترک) (02:24 - 02:48)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: هاتف اصفهانی (غزل)
Play (بیات ترک) (02:48 - 03:05)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات ترک) (03:05 - 03:45)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: هاتف اصفهانی (غزل)
Play (بیات ترک) (03:45 - 05:13)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات ترک) (05:13 - 05:39)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: هاتف اصفهانی (غزل)
Play (بیات ترک) (05:39 - 07:42)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات ترک) (07:42 - 08:53)
خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
Play (بیات ترک) (08:53 - 10:51)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (10:51 - 11:51)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
Play (بیات ترک) (11:51 - 13:04)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (13:04 - 14:31)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
Play (بیات ترک) (14:31 - 15:34)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (15:34 - 19:14)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
Play (بیات ترک) (19:14 - 21:32)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات ترک) (21:32 - 25:16)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: هاتف اصفهانی خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی آهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: چه شود به چهرهٔ زردِ من نظری برای خدا کنی (چه شود به چهرهٔ زرد من)
Play (بیات ترک) (25:16 - 26:09)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات ترک) (26:09 - 27:42)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: هاتف اصفهانی خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی آهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: من اگر چه پیرم و ناتوان تو مرا ز در گه خود مران
Play (27:42 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو