Play (00:00 - 00:06)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:06 - 00:28)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (00:28 - 02:44)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (ماهور) (02:44 - 03:16)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (03:16 - 03:50)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (ماهور) (03:50 - 05:35)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: پوران مطلع شعر ترانه: ای نفس خرم بادِ صبا از بر یار آمده ای مرحبا
Play (05:35 - 07:58)
ترانه سرا: شیدا خواننده ترانه: پوران آهنگساز: شیدا مطلع شعر ترانه: من ز تو دوری نتوانم دگر
Play (ماهور) (07:58 - 08:25)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (08:25 - 08:59)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (ماهور) (08:59 - 11:52)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (ماهور) (11:52 - 12:24)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (ماهور) (12:24 - 15:25)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: کس در نیامده است بدین خوبی از دری
Play (ماهور) (15:25 - 16:12)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (ماهور) (16:12 - 18:52)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: کس در نیامده است بدین خوبی از دری
Play (ماهور) (18:52 - 20:59)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (ماهور) (20:59 - 25:40)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: کس در نیامده است بدین خوبی از دری
Play (25:40 - 25:58)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (ماهور) (25:58 - 27:49)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: شیدا خواننده ترانه: پوران مطلع شعر ترانه: ای نفس خرم بادِ صبا از بر یار آمده ای مرحبا
Play (ماهور) (27:49 - 30:13)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: شیدا خواننده ترانه: پوران آهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: من ز تو دوری نتوانم دگر
Play (30:13 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو