Play (00:00 - 00:28)
گوینده: گوینده رادیو
Play (بیات اصفهان) (00:28 - 01:30)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: خالدی، مهدی
Play (بیات اصفهان) (01:30 - 01:58)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: نظیری نیشابوری (غزل)
Play (بیات اصفهان) (01:58 - 03:24)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: خالدی، مهدی
Play (بیات اصفهان) (03:24 - 11:03)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: عهدیه آهنگساز: خالدی، مهدی مطلع شعر ترانه: درِ بهشت گشودند بر جهان ناگه
Play (بیات اصفهان) (11:03 - 11:27)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: نظیری نیشابوری (غزل)
Play (بیات اصفهان) (11:27 - 12:32)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات اصفهان) (12:32 - 16:04)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات اصفهان) (16:04 - 19:18)
نوازندگان: پرویز یاحقیخواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: نظیری نیشابوری (غزل) مطلع شعر آواز: گل صلای عام زد ، مرغ از سحر خوانی نشست
Play (بیات اصفهان) (19:18 - 20:20)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات اصفهان) (20:20 - 20:51)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: نظیری نیشابوری (غزل)
Play (بیات اصفهان) (20:51 - 21:38)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات اصفهان) (21:38 - 22:16)
خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: نظیری نیشابوری (غزل)
Play (بیات اصفهان) (22:16 - 23:04)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات اصفهان) (23:04 - 28:10)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: نظیری نیشابوری (غزل)
Play (28:10 - 28:22)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: نظیری نیشابوری (غزل)
Play (بیات اصفهان) (28:22 - 30:07)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: خالدی، مهدی
Play (30:07 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو