Play (00:00 - 00:33)
گوینده: گوینده رادیو
Play (ابوعطا) (00:33 - 01:00)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها (نامعلوم) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل)
Play (ابوعطا) (01:00 - 02:25)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جواد معروفی
Play (ابوعطا) (02:25 - 02:44)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (ابوعطا) (02:44 - 07:37)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (07:37 - 07:56)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (ابوعطا) (07:56 - 11:36)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: چه باز در دلت آمد که مهر بر کندی
Play (ابوعطا) (11:36 - 12:47)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (ابوعطا) (12:47 - 13:55)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (13:55 - 14:37)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (ابوعطا) (14:37 - 17:28)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (17:28 - 18:26)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (18:26 - 18:42)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (ابوعطا) (18:42 - 20:10)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جواد معروفی
Play (ابوعطا) (20:10 - 21:10)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: نیرسینا، هدایت خواننده ترانه: عهدیه آهنگساز: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: به شد وزان باد مهرگان
Play (ابوعطا) (21:10 - 22:22)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جواد معروفی
Play (ابوعطا) (22:22 - 23:19)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: نیرسینا، هدایت خواننده ترانه: عهدیه آهنگساز: جواد معروفی
Play (ابوعطا) (23:19 - 24:16)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها (نامعلوم) آهنگساز: جواد معروفی
Play (ابوعطا) (24:16 - 27:18)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: نیرسینا، هدایت خواننده ترانه: عهدیه آهنگساز: جواد معروفی
Play (27:18 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو