Play (00:00 - 00:35)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:35 - 00:58)
گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (00:58 - 02:52)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: فریدون شهبازیان،
Play (ماهور) (02:52 - 03:34)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: فریدون شهبازیان، سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (03:34 - 07:23)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: فریدون شهبازیان،
Play (ماهور) (07:23 - 07:35)
گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (07:35 - 07:56)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (07:56 - 08:44)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (08:44 - 09:31)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
Play (ماهور) (09:31 - 10:06)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (10:06 - 10:58)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
Play (ماهور) (10:58 - 11:39)
نوازندگان: صارمی، منصور (‎سنتور)
Play (ماهور) (11:39 - 12:39)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
Play (ماهور) (12:39 - 13:33)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (13:33 - 14:20)
نوازندگان: صارمی، منصور (‎سنتور) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
Play (ماهور) (14:20 - 14:58)
نوازندگان: صارمی، منصور (‎سنتور)
Play (ماهور) (14:58 - 15:52)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (15:52 - 16:48)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (16:48 - 19:48)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (19:48 - 20:28)
نوازندگان: صارمی، منصور (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (20:28 - 20:38)
گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (20:38 - 20:49)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: فریدون شهبازیان، گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (20:49 - 22:33)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: فریدون شهبازیان،
Play (22:33 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو