Play (00:00 - 00:25)
گوینده: گوینده رادیو
Play (همایون) (00:25 - 00:34)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (00:34 - 01:42)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) ; فرهنگ شریف (‎تار)
Play (همایون) (01:42 - 02:01)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (02:01 - 02:56)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (همایون) (02:56 - 03:14)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) ; فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (03:14 - 05:24)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) ; فرهنگ شریف (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (همایون) (05:24 - 05:32)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (05:32 - 06:44)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (همایون) (06:44 - 06:56)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شوشتری) (06:56 - 07:56)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (همایون) (07:56 - 09:18)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) ; فرهنگ شریف (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (همایون) (09:18 - 09:27)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (09:27 - 09:39)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (همایون) (09:39 - 10:20)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دل از من برد و روی از من نهان کرد
Play (همایون) (10:20 - 11:05)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (همایون) (11:05 - 12:06)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دل از من برد و روی از من نهان کرد
Play (همایون) (12:06 - 13:11)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (همایون) (13:11 - 13:57)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دل از من برد و روی از من نهان کرد
Play (همایون) (13:57 - 14:52)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (همایون) (14:52 - 15:30)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دل از من برد و روی از من نهان کرد
Play (همایون) (15:30 - 16:00)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (همایون) (16:00 - 16:30)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دل از من برد و روی از من نهان کرد
Play (همایون) (16:30 - 17:07)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (همایون) (17:07 - 17:33)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دل از من برد و روی از من نهان کرد
Play (همایون) (17:33 - 18:21)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (همایون) (18:21 - 19:14)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دل از من برد و روی از من نهان کرد
Play (همایون) (19:14 - 20:39)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (همایون) (20:39 - 21:33)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دل از من برد و روی از من نهان کرد
Play (همایون) (21:33 - 21:51)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (21:51 - 22:02)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (22:02 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو