Play (00:00 - 00:08)
گوینده: گوینده رادیو
Play (همایون) (00:08 - 01:13)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (همایون) (01:13 - 01:56)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: پروین آهنگساز: شیدا مطلع شعر ترانه: دانمت تا آستین چرا پیش جمال می بری
Play (همایون) (01:56 - 02:39)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (02:39 - 04:03)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: پروین آهنگساز: شیدا مطلع شعر ترانه: دانمت تا آستین چرا پیش جمال می بری
Play (همایون) (04:03 - 04:43)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (04:43 - 06:34)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: پروین آهنگساز: شیدا مطلع شعر ترانه: دانمت تا آستین چرا پیش جمال می بری
Play (نوا) (06:34 - 07:17)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (07:17 - 08:33)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: پروین مطلع شعر ترانه: دانمت تا آستین چرا پیش جمال می بری
Play (همایون) (08:33 - 09:13)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (همایون) (09:13 - 10:13)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: مولوی (رباعی) مطلع شعر آواز: بر ما رقمِ خطا پرستی همه هست
Play (همایون) (10:13 - 10:37)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (همایون) (10:37 - 12:56)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: مولوی (رباعی) مطلع شعر آواز: بر ما رقمِ خطا پرستی همه هست
Play (همایون) (12:56 - 13:34)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (همایون) (13:34 - 17:05)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: اثیراخسیکتی (رباعی) مطلع شعر آواز: ایزد دلکی مِهرفزایت بدهاد
Play (همایون) (17:05 - 17:46)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (همایون) (17:46 - 18:21)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: سید حسن غزنوی (رباعی)
Play (همایون) (18:21 - 19:09)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (همایون) (19:09 - 21:51)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سید حسن غزنوی (رباعی) مطلع شعر آواز: ازجام که نداشت هیچ سودم توبِهی
Play (21:51 - 22:43)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: آبانی تهرانی
Play (همایون) (22:43 - 23:09)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (23:09 - 23:53)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: پروین آهنگساز: شیدا مطلع شعر ترانه: دانمت تا آستین چرا پیش جمال می بری
Play (همایون) (23:53 - 24:45)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (24:45 - 26:01)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: پروین آهنگساز: شیدا مطلع شعر ترانه: دانمت تا آستین چرا پیش جمال می بری
Play (همایون) (26:01 - 26:42)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (26:42 - 28:32)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: پروین آهنگساز: شیدا مطلع شعر ترانه: دانمت تا آستین چرا پیش جمال می بری
Play (همایون) (28:32 - 29:15)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (29:15 - 30:31)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: پروین آهنگساز: شیدا مطلع شعر ترانه: دانمت تا آستین چرا پیش جمال می بری
Play (30:31 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو