Play (00:00 - 00:09)
گوینده: گوینده رادیو
Play (همایون) (00:09 - 00:50)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (همایون) (00:50 - 02:20)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (02:20 - 02:46)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (همایون) (02:46 - 03:42)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (03:42 - 09:37)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: فیروزه امیرمعز سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (09:37 - 13:15)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: باز از شرابِ دوشین در سر خمار دارم
Play (همایون) (13:15 - 13:56)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (13:56 - 14:07)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (همایون) (14:07 - 14:43)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (همایون) (14:43 - 16:02)
خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: باز از شرابِ دوشین در سر خمار دارم
Play (همایون) (16:02 - 16:33)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (همایون) (16:33 - 18:12)
خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: باز از شرابِ دوشین در سر خمار دارم
Play (همایون) (18:12 - 19:14)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (19:14 - 21:46)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: سعدی شیرازی خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی آهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست (به جهان خرم)
Play (همایون) (21:46 - 22:59)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (22:59 - 23:22)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (23:22 - 24:44)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (24:44 - 25:55)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: شیدا خواننده ترانه: پوران آهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: عقرب زلف کجت با قمر قرینه (بیداد) (عقرب زلف) (کیه کیه در می زنی)
Play (همایون) (25:55 - 27:13)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (همایون) (27:13 - 28:30)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: شیدا خواننده ترانه: پوران آهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: عقرب زلف کجت با قمر قرینه (بیداد) (عقرب زلف) (کیه کیه در می زنی)
Play (28:30 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو