Play (00:00 - 00:07)
گوینده: گوینده رادیو
Play (بیات اصفهان) (00:07 - 01:14)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (بیات اصفهان) (01:14 - 02:05)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات اصفهان) (02:05 - 02:23)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات اصفهان) (02:23 - 06:02)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (بیات اصفهان) (06:02 - 07:54)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (07:54 - 08:12)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات اصفهان) (08:12 - 10:35)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (بیات اصفهان) (10:35 - 20:45)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: سخن عشق تو به آنکه برآید به زبانم
Play (20:45 - 21:08)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات اصفهان) (21:08 - 25:48)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: کاش کآن دلبر عیار که من کشته اویم
Play (25:48 - 26:08)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (26:08 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو