Play (00:00 - 00:18)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (ماهور) (00:18 - 01:05)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (01:05 - 01:35)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (01:35 - 02:21)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (02:21 - 05:54)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (ماهور) (05:54 - 06:23)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: عاشق اصفهانی (غزل)
Play (ماهور) (06:23 - 10:18)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (10:18 - 10:33)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: عاشق اصفهانی (غزل)
Play (ماهور) (10:33 - 13:13)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: عاشق اصفهانی (غزل)
Play (ماهور) (13:13 - 27:47)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دریچه ای ز بهشتی به روی بگشایی
Play (27:47 - 00:00)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)