Play (00:00 - 00:10)
Announcers: Radio announcer
Play (00:10 - 00:22)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Anon. (Ghazal)
Play (Sigah) (00:22 - 02:10)
Singer of the Avaz: Husayn Qavami (Fakhta’i) Poet of poem sung (Avaz): Anon. (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): az chishm-i may-aludat sarmastam u madhusham
Play (Sigah) (02:10 - 04:58)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: ‏Javad Ma‘rufi
Play (04:58 - 05:24)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Anon. (Ghazal)
Play (Sigah) (05:24 - 07:17)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Bahadur Yigana Singer of the song (Tarana): Nahid Composer of the song: ‏Javad Ma‘rufi First line of the song (Tarana): qasam bih khuda, bih nur-i safa, ba ashk-i sard
Play (Sigah) (07:17 - 07:50)
Musicians: Orchestra-yi Gulha
Play (Sigah) (07:50 - 12:24)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Bahadur Yigana Singer of the song (Tarana): Nahid Composer of the song: ‏Javad Ma‘rufi First line of the song (Tarana): qasam bih khuda, bih nur-i safa, ba ashk-i sard
Play (Sigah) (12:24 - 13:00)
Musicians: Majid Nijahi (Santur) Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Anon. (Ghazal)
Play (Sigah) (13:00 - 13:37)
Musicians: Majid Nijahi (Santur)
Play (Sigah) (13:37 - 14:38)
Musicians: Majid Nijahi (Santur) Singer of the Avaz: Husayn Qavami (Fakhta’i) Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): hizar shukr kih didamat bih kam-i khwishat baz
Play (Sigah) (14:38 - 15:28)
Musicians: Majid Nijahi (Santur)
Play (Sigah) (15:28 - 16:36)
Musicians: Majid Nijahi (Santur) Singer of the Avaz: Husayn Qavami (Fakhta’i) Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): hizar shukr kih didamat bih kam-i khwishat baz
Play (Sigah) (16:36 - 19:04)
Musicians: Majid Nijahi (Santur)
Play (Sigah) (19:04 - 19:40)
Musicians: Majid Nijahi (Santur) Singer of the Avaz: Husayn Qavami (Fakhta’i) Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): hizar shukr kih didamat bih kam-i khwishat baz
Play (Sigah) (19:40 - 20:25)
Musicians: Majid Nijahi (Santur)
Play (Sigah) (20:25 - 22:01)
Musicians: Majid Nijahi (Santur) Singer of the Avaz: Husayn Qavami (Fakhta’i) Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): hizar shukr kih didamat bih kam-i khwishat baz
Play (22:01 - 22:34)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Sabahi Bidiguli (Kashani) (Ghazal)
Play (Sigah) (22:34 - 24:26)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Bahadur Yigana Singer of the song (Tarana): Nahid Composer of the song: ‏Javad Ma‘rufi First line of the song (Tarana): qasam bih khuda, bih nur-i safa, ba ashk-i sard
Play (Sigah) (24:26 - 24:57)
Musicians: Orchestra-yi Gulha
Play (Sigah) (24:57 - 29:30)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Bahadur Yigana Singer of the song (Tarana): Nahid Composer of the song: ‏Javad Ma‘rufi First line of the song (Tarana): qasam bih khuda, bih nur-i safa, ba ashk-i sard
Play (29:30 - 00:00)
Announcers: Radio announcer