Play (00:02 - 00:32)
گوینده: گوینده رادیو
Play (افشاری) (00:32 - 00:53)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورآهنگساز: فرامرز پایور گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: رودکی (رباعی)
Play (افشاری) (00:53 - 03:26)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورآهنگساز: فرامرز پایور
Play (افشاری) (03:26 - 04:36)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورترانه سرا: رودکی خواننده ترانه: گلچین، نادر آهنگساز: فرامرز پایور مطلع شعر ترانه: با آنکه دلم از غم هجرت خون است
Play (افشاری) (04:36 - 06:27)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورآهنگساز: فرامرز پایور
Play (افشاری) (06:27 - 06:58)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎ویولن) سرایندگان اشعار متن برنامه: رودکی (قطعه)
Play (افشاری) (06:58 - 08:55)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎ویولن)
Play (افشاری) (08:55 - 09:47)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: گلچین، نادر سراینده شعر آواز: رودکی (قطعه) مطلع شعر آواز: سماع وباده گلگون لعبتان چو ماه
Play (افشاری) (09:47 - 11:03)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎ویولن) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (افشاری) (11:03 - 12:16)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: گلچین، نادر سراینده شعر آواز: رودکی (قطعه) مطلع شعر آواز: سماع وباده گلگون لعبتان چو ماه
Play (افشاری) (12:16 - 13:22)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎ویولن) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (افشاری) (13:22 - 14:31)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: گلچین، نادر سراینده شعر آواز: رودکی (رباعی) مطلع شعر آواز: سماع وباده گلگون لعبتان چو ماه
Play (افشاری) (14:31 - 16:01)
نوازندگان: رحمت‌ الله بدیعی (‎ویولن)
Play (افشاری) (16:01 - 16:20)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورگوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: رودکی (رباعی)
Play (افشاری) (16:20 - 17:07)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورآهنگساز: فرامرز پایور
Play (افشاری) (17:07 - 18:29)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورترانه سرا: رودکی خواننده ترانه: گلچین، نادر آهنگساز: فرامرز پایور مطلع شعر آواز: بی‌روی تو خورشید جهان‌سوز مباد
Play (افشاری) (18:29 - 18:35)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورآهنگساز: فرامرز پایور
Play (افشاری) (18:35 - 21:30)
نوازندگان: محمد اسماعیلی (‎ضرب / تنبک) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (افشاری) (21:30 - 21:54)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: رودکی (رباعی)
Play (افشاری) (21:54 - 24:10)
نوازندگان: محمد اسماعیلی (‎ضرب / تنبک) ; فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (افشاری) (24:10 - 24:34)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: گلچین، نادر سراینده شعر آواز: رودکی (غزل) مطلع شعر آواز: با عشق توام نه صبر پیداست نه دل
Play (افشاری) (24:34 - 25:21)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (افشاری) (25:21 - 27:33)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور) خواننده آواز: گلچین، نادر سراینده شعر آواز: رودکی (غزل) مطلع شعر آواز: با عشق توام نه صبر پیداست نه دل
Play (افشاری) (27:33 - 28:38)
نوازندگان: فرامرز پایور (‎سنتور)
Play (افشاری) (28:38 - 29:06)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورآهنگساز: فرامرز پایور گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: رودکی (رباعی)
Play (افشاری) (29:06 - 30:17)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورترانه سرا: رودکی خواننده ترانه: گلچین، نادر آهنگساز: فرامرز پایور مطلع شعر ترانه: چون کار دلم ز زلف او ماند گره
Play (افشاری) (30:17 - 30:51)
نوازندگان: گروه سازهای ملی به سرپرستی فرامرز پایورآهنگساز: فرامرز پایور
Play (30:51 - 00:00)