Play (00:00 - 00:09)
گوینده: گوینده رادیو
Play (بیات زند) (00:09 - 01:29)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: عارف قزوینی تنظیم آهنگ: خالقی، روح‌الله
Play (01:29 - 01:55)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مستوره کردستانی (غزل)
Play (بیات زند) (01:55 - 05:14)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات زند) (05:14 - 05:38)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (05:38 - 08:06)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: چه باز در دلت آمد که مهر بر کندی
Play (بیات زند) (08:06 - 09:16)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (09:16 - 11:37)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: چه باز در دلت آمد که مهر بر کندی
Play (بیات زند) (11:37 - 12:35)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (12:35 - 13:02)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: چه باز در دلت آمد که مهر بر کندی
Play (بیات زند) (13:02 - 13:46)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات زند) (13:46 - 17:26)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات زند) (17:26 - 18:47)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقی
Play (بیات زند) (18:47 - 26:44)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: کیومرث وثوقی خواننده ترانه: پروین آهنگساز: عارف قزوینی تنظیم آهنگ: خالقی، روح‌الله مطلع شعر ترانه: ای دیده گر سویش نظر کردی نکردی
Play (26:44 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو