Play (00:00 - 00:06)
گوینده: گوینده رادیو
Play (بیات زند) (00:06 - 01:27)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: خالقی، روح‌الله تنظیم آهنگ: خالقی، روح‌الله
Play (بیات زند) (01:27 - 01:42)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: صفیر نصرآبادی
Play (بیات زند) (01:42 - 03:56)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات زند) (03:56 - 04:21)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات زند) (04:21 - 05:41)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات زند) (05:41 - 07:01)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (بیات زند) (07:01 - 11:14)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ز کوی یار می آید نسیمِ باد نوروزی
Play (بیات زند) (11:14 - 11:59)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (بیات زند) (11:59 - 15:19)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ز کوی یار می آید نسیمِ باد نوروزی
Play (15:19 - 17:02)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات زند) (17:02 - 17:14)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات زند) (17:14 - 19:55)
خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: مولوی (غزل) مطلع شعر آواز: ای هزاران جان فدای جان تو
Play (بیات زند) (19:55 - 21:31)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات زند) (21:31 - 22:46)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: رهی معیری خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی آهنگساز: خالقی، روح‌الله تنظیم آهنگ: خالقی، روح‌الله مطلع شعر ترانه: جلوه های میکند آتشین روی گل
Play (بیات زند) (22:46 - 25:49)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (25:49 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو