Play (00:00 - 00:37)
گوینده: گوینده رادیو
Play (بیات زند) (00:37 - 01:24)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: منوچهر سلطانی تنظیم آهنگ: جواد معروفی گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: امیر معزی (غزل)
Play (بیات زند) (01:24 - 01:56)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: منوچهر سلطانی
Play (بیات زند) (01:56 - 05:31)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: مسرور اصفهانی خواننده ترانه: پوران آهنگساز: منوچهر سلطانی تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: خسته از هجرانم ، بی سر و سامانم
Play (بیات زند) (05:31 - 06:13)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات زند) (06:13 - 07:10)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: مسرور اصفهانی خواننده ترانه: پوران آهنگساز: منوچهر سلطانی تنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (بیات زند) (07:10 - 08:48)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات زند) (08:48 - 09:09)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
Play (بیات زند) (09:09 - 09:42)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات زند) (09:42 - 12:30)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
Play (بیات زند) (12:30 - 13:42)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات زند) (13:42 - 14:15)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: عطار (مثنوی)
Play (بیات زند) (14:15 - 14:50)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات زند) (14:50 - 18:26)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: عطار (مثنوی) مطلع شعر آواز: ای لبان زان صد زیان و سود من
Play (بیات زند) (18:26 - 20:47)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: عطار (مثنوی) مطلع شعر آواز: دل پر آتش دیده پر آب از توام
Play (بیات زند) (20:47 - 23:50)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: منوچهر سلطانی تنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (بیات زند) (23:50 - 27:25)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: مسرور اصفهانی خواننده ترانه: پوران آهنگساز: منوچهر سلطانی تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: خسته از هجرانم ، بی سر و سامانم
Play (بیات زند) (27:25 - 28:06)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: منوچهر سلطانی
Play (بیات زند) (28:06 - 29:03)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: مسرور اصفهانی خواننده ترانه: پوران آهنگساز: منوچهر سلطانی تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: خسته از هجرانم ، بی سر و سامانم
Play (29:03 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو