Play (00:20 - 00:47)
گوینده: گوینده رادیو
Play (اصفهان) (00:47 - 01:42)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (اصفهان) (01:42 - 02:07)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: فروغی بسطامی (غزل)
Play (اصفهان) (02:07 - 03:12)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (اصفهان) (03:12 - 04:07)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (اصفهان) (04:07 - 05:13)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه)
Play (اصفهان) (05:13 - 05:47)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: فروغی بسطامی (غزل)
Play (اصفهان) (05:47 - 11:21)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (اصفهان) (11:21 - 11:59)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: عبرت نائینی (غزل)
Play (اصفهان) (11:59 - 13:22)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (اصفهان) (13:22 - 17:06)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: فروغی بسطامی (غزل) مطلع شعر آواز: در پای تو تا زلف چلیپای توافتاد
Play (اصفهان) (17:06 - 19:26)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (اصفهان) (19:26 - 21:24)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: فروغی بسطامی (غزل)
Play (اصفهان) (21:24 - 25:10)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: عبرت نائینی (غزل)
Play (اصفهان) (25:10 - 27:01)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (27:01 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو