Play (00:00 - 00:22)
گوینده: ناشناخته
Play (00:22 - 00:33)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: هلالی جغتایی (غزل)
Play (شوشتری) (00:33 - 00:42)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (شوشتری) (00:42 - 00:59)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (شوشتری) (00:59 - 03:25)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; اصغر بهاری (‎کمانچه) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (شوشتری) (03:25 - 03:56)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: هلالی جغتایی (غزل)
Play (شوشتری) (03:56 - 06:01)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; اصغر بهاری (‎کمانچه) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (شوشتری) (06:01 - 06:45)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: خواجوی کرمانی (غزل)
Play (شوشتری) (06:45 - 07:17)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; اصغر بهاری (‎کمانچه) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (شوشتری) (07:17 - 09:20)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; اصغر بهاری (‎کمانچه) ; جلیل شهنازگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: خواجوی کرمانی (غزل)
Play (شوشتری) (09:20 - 09:50)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; اصغر بهاری (‎کمانچه) ; جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك
Play (شوشتری) (09:50 - 15:29)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: آن را که غمی چون غم من نیست چه داند
Play (شوشتری) (15:29 - 26:00)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) ; جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی مطلع شعر آواز: آن را که غمی چون غم من نیست چه داند
Play (همایون) (26:00 - 29:01)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: ناشناخته (غزل)
Play (29:01 - 00:00)
گوینده: ناشناخته