Play (00:00 - 00:07)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:07 - 00:33)
گوینده: نوری، امیر سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (غزل)
Play (ماهور) (00:33 - 01:19)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاتنظیم آهنگ: بهرام صمیمی
Play (ماهور) (01:19 - 01:37)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (غزل)
Play (ماهور) (01:37 - 02:45)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (ماهور) (02:45 - 02:54)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (ماهور) (02:54 - 03:40)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاتنظیم آهنگ: بهرام صمیمی
Play (ماهور) (03:40 - 05:39)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (05:39 - 06:40)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زنده کدام است بر هوشیار
Play (ماهور) (06:40 - 07:18)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (07:18 - 10:08)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زنده کدام است بر هوشیار
Play (ماهور) (10:08 - 11:21)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (11:21 - 13:41)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زنده کدام است بر هوشیار
Play (ماهور) (13:41 - 16:23)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ترانه سرا: منصوره اتابکی (زهره) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی مطلع شعر ترانه: تنها تویی تنها تویی در خلوت تنهاییم (تنها تویی)
Play (ماهور) (16:23 - 18:55)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (ماهور) (18:55 - 22:32)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (ساقی نامه) مطلع شعر آواز: بیا ساقی آن می که حال آورد
Play (ماهور) (22:32 - 27:44)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاتنظیم آهنگ: بهرام صمیمی گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (غزل)
Play (27:44 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو