Play (00:01 - 00:22)
گوینده: گوینده رادیو
Play (افشاری) (00:22 - 02:49)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (افشاری) (02:49 - 03:15)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) گوینده: رضا معینی سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (افشاری) (03:15 - 03:49)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (افشاری) (03:49 - 07:05)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (افشاری) (07:05 - 08:10)
خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: مولوی (مثنوی) مطلع شعر آواز: چون گریزم جان که بی تو زندلی است
Play (افشاری) (08:10 - 08:57)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (افشاری) (08:57 - 14:41)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: مولوی (مثنوی)
Play (14:41 - 15:00)
گوینده: رضا معینی سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (قصیده)
Play (افشاری) (15:00 - 16:53)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی) ترانه سرا: مولوی خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی مطلع شعر ترانه: با من صنما دل یک دله کن
Play (افشاری) (16:53 - 19:41)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی; ناهید، حسن (‎نی) ترانه سرا: مولوی خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی مطلع شعر ترانه: آن دلبر من آمد بر من
Play (افشاری) (19:41 - 22:07)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ترانه سرا: مولوی خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی مطلع شعر ترانه: تازه شد از او باغ و بر من
Play (افشاری) (22:07 - 23:05)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (افشاری) (23:05 - 24:08)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) ترانه سرا: مولوی خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی مطلع شعر ترانه: با من صنما دل یک دله کن
Play (24:08 - 24:30)
گوینده: رضا معینی سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (افشاری) (24:30 - 26:53)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (26:53 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو