Play (00:00 - 00:34)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:34 - 00:43)
گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (شور) (00:43 - 00:51)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (شور) (00:51 - 02:01)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (شور) (02:01 - 02:44)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (شور) (02:44 - 03:00)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (شور) (03:00 - 06:03)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (شور) (06:03 - 06:25)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (شور) (06:25 - 08:42)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: مولوی (مثنوی) مطلع شعر آواز: بشنو از نی چون حکایت میکند
Play (شور) (08:42 - 12:09)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: مولوی (مثنوی)
Play (شور) (12:09 - 14:10)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (شور) (14:10 - 16:15)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: مولوی (مثنوی)
Play (شور) (16:15 - 17:01)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (شور) (17:01 - 20:58)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: مولوی (مثنوی)
Play (20:58 - 21:26)
گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (شور) (21:26 - 27:41)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: مولوی خواننده ترانه: عبدالوهاب شهیدی مطلع شعر ترانه: داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود
Play (27:41 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو