Play (00:00 - 00:09)
گوینده: گوینده رادیو
Play (ابوعطا) (00:09 - 01:24)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاتنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (ابوعطا) (01:24 - 01:48)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: غزالی مشهدی (مثنوی)
Play (ابوعطا) (01:48 - 03:04)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (03:04 - 03:25)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: غزالی مشهدی (مثنوی)
Play (ابوعطا) (03:25 - 04:38)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (ابوعطا) (04:38 - 04:51)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: غزالی مشهدی (مثنوی)
Play (ابوعطا) (04:51 - 06:08)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (ابوعطا) (06:08 - 06:43)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (06:43 - 09:22)
نوازندگان: ناشناخته (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (ابوعطا) (09:22 - 21:04)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: رهی معیری (غزل) مطلع شعر آواز: نه وعدهٔ وصلم ده نه چارهٔ کارم کن
Play (21:04 - 21:55)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: غزالی مشهدی (مثنوی)
Play (ابوعطا) (21:55 - 23:03)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (ابوعطا) (23:03 - 24:38)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: عارف قزوینی خواننده ترانه: سیما بینا آهنگساز: عارف قزوینی مطلع شعر ترانه: دل هوس سبزه و صحرا ندارد (دل هوس) (دل هوس سبزه و صحرا ندارد)
Play (ابوعطا) (24:38 - 26:04)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (ابوعطا) (26:04 - 28:48)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: عارف قزوینی خواننده ترانه: سیما بینا آهنگساز: عارف قزوینی مطلع شعر ترانه: دل هوس سبزه و صحرا ندارد (دل هوس) (دل هوس سبزه و صحرا ندارد)
Play (28:48 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو