Play (00:00 - 00:31)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:31 - 00:45)
گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (00:45 - 06:54)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; صارمی، منصور (‎سنتور) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (ابوعطا) (06:54 - 08:00)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی
Play (ابوعطا) (08:00 - 09:06)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن)
Play (ابوعطا) (09:06 - 10:21)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; صارمی، منصور (‎سنتور) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (10:21 - 11:24)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; صارمی، منصور (‎سنتور)
Play (ابوعطا) (11:24 - 12:19)
نوازندگان: صارمی، منصور (‎سنتور) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (12:19 - 14:14)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; صارمی، منصور (‎سنتور) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (ابوعطا) (14:14 - 16:59)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; صارمی، منصور (‎سنتور) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: هاتف اصفهانی (غزل) مطلع شعر آواز: چه شود به چهرهٔ زرد من نظری برای خدا کنی
Play (ابوعطا) (16:59 - 18:01)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن)
Play (ابوعطا) (18:01 - 18:55)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (18:55 - 19:50)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; صارمی، منصور (‎سنتور)
Play (ابوعطا) (19:50 - 20:44)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; صارمی، منصور (‎سنتور) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (20:44 - 21:09)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (21:09 - 22:08)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: همایون خرم
Play (ابوعطا) (22:08 - 28:00)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: یگانه، بهادر خواننده ترانه: قوامی (فاخته‌ای)، حسین آهنگساز: همایون خرم مطلع شعر ترانه: می گریزم از جهانِ هستی
Play (28:00 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو