Play (00:00 - 00:28)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:28 - 00:46)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: آصفی (غزل)
Play (شور) (00:46 - 01:59)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (شور) (01:59 - 06:43)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: آذَری طوسی (غزل)
Play (شور) (06:43 - 10:03)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ناهید، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: پرتوی شیرازی (غزل)
Play (10:03 - 10:20)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: پرتوی شیرازی (غزل)
Play (شور) (10:20 - 12:20)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (شور) (12:20 - 00:00)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎تار) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود