Play (00:00 - 00:06)
گوینده: گوینده رادیو
Play (ماهور) (00:06 - 00:40)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: علینقی وزیری
Play (ماهور) (00:40 - 00:50)
گوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (ماهور) (00:50 - 01:26)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (ماهور) (01:26 - 01:48)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به مولانا (غزل)
Play (ماهور) (01:48 - 02:01)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (ماهور) (02:01 - 02:12)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) گوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (ماهور) (02:12 - 02:37)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (ماهور) (02:37 - 03:47)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (ماهور) (03:47 - 03:58)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) گوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (ماهور) (03:58 - 05:12)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (ماهور) (05:12 - 05:22)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) گوینده: شمسی فضل‌اللهی سراینده شعر آواز: منسوب به مولانا (غزل)
Play (ماهور) (05:22 - 06:03)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (ماهور) (06:03 - 06:18)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) گوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به مولانا (غزل)
Play (ماهور) (06:18 - 07:11)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (07:11 - 07:58)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (07:58 - 08:21)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (08:21 - 11:35)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی
Play (ماهور) (11:35 - 12:16)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (12:16 - 13:18)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (13:18 - 13:58)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (13:58 - 15:34)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (15:34 - 16:24)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (16:24 - 17:30)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (ساقی نامه) مطلع شعر آواز: مُغَنی از آن پرده نقشی بیار ببین
Play (ماهور) (17:30 - 18:04)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (18:04 - 19:58)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (ساقی نامه)
Play (ماهور) (19:58 - 20:23)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (20:23 - 20:38)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) گوینده: شمسی فضل‌اللهی سراینده شعر آواز: مولوی (غزل)
Play (ماهور) (20:38 - 22:29)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (ماهور) (22:29 - 22:42)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; مرتضی محجوبی (‎پیانو) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) گوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به مولانا (غزل)
Play (ماهور) (22:42 - 24:18)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (ماهور) (24:18 - 24:24)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) گوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به مولانا (غزل)
Play (ماهور) (24:24 - 26:08)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (ماهور) (26:08 - 26:20)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) گوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به مولانا (غزل)
Play (ماهور) (26:20 - 26:30)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (26:30 - 28:40)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (مثنوی)
Play (28:40 - 28:46)
گوینده: شمسی فضل‌اللهی
Play (28:46 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو