Play (00:00 - 00:30)
گوینده: گوینده رادیو
Play (نوا) (00:30 - 01:06)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (نوا) (01:06 - 01:40)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (نوا) (01:40 - 01:58)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جواد معروفی گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (نوا) (01:58 - 03:20)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (نوا) (03:20 - 04:02)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (نوا) (04:02 - 06:03)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (نوا) (06:03 - 06:50)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (نوا) (06:50 - 10:33)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (نوا) (10:33 - 11:14)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (نوا) (11:14 - 12:32)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (نوا) (12:32 - 14:15)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ازهرچه میرود سخن دوست خوشتر است
Play (نوا) (14:15 - 14:52)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (نوا) (14:52 - 15:40)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ازهرچه میرود سخن دوست خوشتر است
Play (نوا) (15:40 - 16:21)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (نوا) (16:21 - 17:04)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ازهرچه میرود سخن دوست خوشتر است
Play (نوا) (17:04 - 17:57)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (نوا) (17:57 - 18:42)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ازهرچه میرود سخن دوست خوشتر است
Play (نوا) (18:42 - 19:23)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (نوا) (19:23 - 21:12)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: شیخ بهایی (غزل) مطلع شعر آواز: ساقیا بده جامی زان شراب روحانی
Play (نوا) (21:12 - 22:04)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (نوا) (22:04 - 23:01)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: شیخ بهایی (غزل) مطلع شعر آواز: ساقیا بده جامی زان شراب روحانی
Play (نوا) (23:01 - 23:30)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (نوا) (23:30 - 24:04)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (نوا) (24:04 - 25:08)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (25:08 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو