Play (00:00 - 00:43)
Announcers: Radio announcer
Play (00:43 - 00:55)
Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Rahi Mu‘ayyiri (Ghazal)
Play (Bayat-i Isfahan) (00:55 - 01:37)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: Humayun Khurram Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Rahi Mu‘ayyiri (Ghazal)
Play (Bayat-i Isfahan) (01:37 - 02:12)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: Humayun Khurram
Play (Bayat-i Isfahan) (02:12 - 08:35)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Muhammad ‘Ali Nasih Singer of the song (Tarana): Simin Ghanam Composer of the song: Humayun Khurram First line of the song (Tarana): mara kih ba tu shadam parishan makun
Play (08:35 - 08:53)
Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Sa‘di (Ghazal)
Play (Bayat-i Isfahan) (08:53 - 09:00)
Musicians: Humayun Khurram (Violin) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Sa‘di (Ghazal)
Play (Bayat-i Isfahan) (09:00 - 09:59)
Musicians: Humayun Khurram (Violin) ; Mansur Sarami (Santur) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Bayat-i Isfahan) (09:59 - 10:31)
Musicians: Mansur Sarami (Santur) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Bayat-i Isfahan) (10:31 - 11:55)
Musicians: Humayun Khurram (Violin) ; Mansur Sarami (Santur) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Bayat-i Isfahan) (11:55 - 16:35)
Musicians: Humayun Khurram (Violin) ; Mansur Sarami (Santur) Singer of the Avaz: Shajarian (Siyavush Bidikani) Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): ru-yi binama u vujud-i khwudam az yad bibar
Play (Bayat-i Isfahan) (16:35 - 17:22)
Musicians: Humayun Khurram (Violin) ; Mansur Sarami (Santur)
Play (Bayat-i Isfahan) (17:22 - 18:51)
Musicians: Humayun Khurram (Violin) ; Mansur Sarami (Santur) Singer of the Avaz: Shajarian (Siyavush Bidikani) Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal)
Play (Bayat-i Isfahan) (18:51 - 19:32)
Musicians: Humayun Khurram (Violin) ; Mansur Sarami (Santur)
Play (19:32 - 20:07)
Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Sa‘di (Ghazal)
Play (Bayat-i Isfahan) (20:07 - 21:19)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: Humayun Khurram
Play (Bayat-i Isfahan) (21:19 - 27:43)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Muhammad ‘Ali Nasih Singer of the song (Tarana): Simin Ghanam Composer of the song: Humayun Khurram First line of the song (Tarana): mara kih ba tu shadam parishan makun
Play (27:43 - 00:00)
Announcers: Radio announcer