Play (00:00 - 00:46)
Announcers: Radio announcer
Play (Dashti) (00:46 - 01:14)
Musicians: Orchestra-yi Gulha (Unknown) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Hushang Ibtihaj (Sayih) (Ghazal)
Play (Dashti) (01:14 - 02:55)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: ‏Buzurk Lashkari
Play (Dashti) (02:55 - 06:45)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Bizhan Taraqqi Singer of the song (Tarana): Ilahi Composer of the song: ‏Buzurk Lashkari First line of the song (Tarana): har ja kih binam naw guli parpar shuda
Play (Dashti) (06:45 - 07:08)
Musicians: 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Hushang Ibtihaj (Sayih) (Ghazal)
Play (Dashti) (07:08 - 08:51)
Musicians: 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar)
Play (Dashti) (08:51 - 15:39)
Musicians: 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) Singer of the Avaz: Shajarian (Siyavush Bidikani) Poet of poem sung (Avaz): Furughi Bastami (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): bar-i mahabbat az hama bari girantar ast
Play (Dashti) (15:39 - 16:28)
Musicians: 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar)
Play (Dashti) (16:28 - 19:20)
Musicians: 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) Singer of the Avaz: Shajarian (Siyavush Bidikani) Poet of poem sung (Avaz): Furughi Bastami (Ghazal)
Play (Dashti) (19:20 - 19:44)
Musicians: Orchestra-yi GulhaAnnouncers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Sa‘di (Ghazal)
Play (Dashti) (19:44 - 21:14)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: ‏Buzurk Lashkari
Play (Dashti) (21:14 - 21:39)
Musicians: Majid Nijahi (Santur) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Sa‘di (Ghazal)
Play (Dashti) (21:39 - 23:47)
Musicians: Jahangir Malik (Zarb/Dunbak) ; Majid Nijahi (Santur)
Play (Dashti) (23:47 - 24:14)
Musicians: Jahangir Malik (Zarb/Dunbak) ; Majid Nijahi (Santur) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Sa‘di (Ghazal)
Play (Dashti) (24:14 - 27:27)
Musicians: Jahangir Malik (Zarb/Dunbak) ; Majid Nijahi (Santur)
Play (Dashti) (27:27 - 29:19)
Musicians: Majid Nijahi (Santur) Singer of the Avaz: Gulpayigani Poet of poem sung (Avaz): Rahi Mu‘ayyiri (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): khiyal-angiz u jan-parvar chu bu-yi gul sarapa’i
Play (Dashti) (29:19 - 30:07)
Musicians: Majid Nijahi (Santur)
Play (Dashti) (30:07 - 32:39)
Musicians: Majid Nijahi (Santur) Singer of the Avaz: Gulpayigani Poet of poem sung (Avaz): Rahi Mu‘ayyiri (Ghazal)
Play (Dashti) (32:39 - 33:50)
Musicians: Majid Nijahi (Santur)
Play (Dashti) (33:50 - 36:00)
Musicians: Majid Nijahi (Santur) Singer of the Avaz: Gulpayigani Poet of poem sung (Avaz): Rahi Mu‘ayyiri (Ghazal)
Play (Dashti) (36:00 - 36:26)
Musicians: Orchestra-yi GulhaAnnouncers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Sa‘di (Ghazal)
Play (Dashti) (36:26 - 38:18)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: ‏Buzurk Lashkari
Play (Dashti) (38:18 - 42:08)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Bizhan Taraqqi Singer of the song (Tarana): Ilahi Composer of the song: ‏Buzurk Lashkari First line of the song (Tarana): har ja kih binam naw guli parpar shuda
Play (42:08 - 00:00)
Announcers: Radio announcer