Play (00:00 - 00:17)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:17 - 00:29)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: عارف قزوینی (غزل)
Play (شور) (01:56 - 02:20)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقیگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: عارف قزوینی (غزل)
Play (03:58 - 04:05)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: عارف قزوینی (غزل)
Play (شور) (06:19 - 06:41)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: منم که دیده به دیدارِ دوست کردم باز
Play (شور) (06:41 - 07:09)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (شور) (07:09 - 08:49)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: منم که دیده به دیدارِ دوست کردم باز
Play (شور) (08:49 - 09:36)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (شور) (09:36 - 11:44)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: منم که دیده به دیدارِ دوست کردم باز
Play (شور) (11:44 - 12:24)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (شور) (12:24 - 13:03)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: منم که دیده به دیدارِ دوست کردم باز
Play (شور) (13:03 - 14:14)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (شور) (14:14 - 16:47)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: منم که دیده به دیدارِ دوست کردم باز
Play (شور) (16:47 - 17:21)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (شور) (17:21 - 18:28)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: منم که دیده به دیدارِ دوست کردم باز
Play (شور) (18:28 - 18:45)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقیآهنگساز: خالقی، روح‌الله گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: رهی معیری
Play (شور) (18:45 - 20:05)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقی
Play (شور) (20:05 - 20:48)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقیترانه سرا: رهی معیری خواننده ترانه: بنان، غلامحسین آهنگساز: خالقی، روح‌الله تنظیم آهنگ: خالقی، روح‌الله مطلع شعر ترانه: آرزوی ما تویی تو ، قبلهٔ دلها تویی یو (اذرباجان)
Play (شور) (20:48 - 21:37)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقی
Play (شور) (21:37 - 22:18)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقیترانه سرا: رهی معیری خواننده ترانه: بنان، غلامحسین آهنگساز: خالقی، روح‌الله تنظیم آهنگ: خالقی، روح‌الله مطلع شعر ترانه: آرزوی ما تویی تو ، قبلهٔ دلها تویی یو (اذرباجان)
Play (شور) (22:18 - 23:26)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقی
Play (شور) (23:26 - 24:25)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقیترانه سرا: رهی معیری خواننده ترانه: بنان، غلامحسین آهنگساز: خالقی، روح‌الله تنظیم آهنگ: خالقی، روح‌الله مطلع شعر ترانه: آرزوی ما تویی تو ، قبلهٔ دلها تویی یو (اذرباجان)
Play (شور) (24:25 - 25:26)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقی
Play (شور) (25:26 - 28:52)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری روح‌الله خالقیترانه سرا: گل‏گلاب، حسین خواننده ترانه: بنان، غلامحسین آهنگساز: خالقی، روح‌الله تنظیم آهنگ: خالقی، روح‌الله مطلع شعر ترانه: آرزوی ما تویی تو ، قبلهٔ دلها تویی یو (اذرباجان)
Play (28:52 - 00:00)
گوینده: ناشناخته