Play (00:00 - 00:30)
گوینده: گوینده رادیو
Play (اصفهان) (00:30 - 01:38)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جواد معروفی
Play (اصفهان) (01:38 - 05:22)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: حافظ شیرازی خواننده ترانه: ناهید آهنگساز: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
Play (05:22 - 05:44)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: پژمان بختیاری
Play (اصفهان) (05:44 - 06:21)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار)
Play (اصفهان) (06:21 - 07:19)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (اصفهان) (07:19 - 09:29)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: پژمان بختیاری (غزل) مطلع شعر آواز: سر خوش آمد ز در می زد و سرمست برفت
Play (اصفهان) (09:29 - 11:49)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (اصفهان) (11:49 - 13:49)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: پژمان بختیاری (غزل)
Play (اصفهان) (13:49 - 15:41)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: پژمان بختیاری (غزل)
Play (اصفهان) (15:41 - 17:47)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: پژمان بختیاری (غزل)
Play (اصفهان) (17:47 - 19:04)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: پژمان بختیاری (غزل)
Play (اصفهان) (19:04 - 19:50)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار)
Play (19:50 - 20:25)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: پژمان بختیاری (نامعلوم)
Play (اصفهان) (20:25 - 21:33)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جواد معروفی
Play (اصفهان) (21:33 - 25:56)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: حافظ شیرازی خواننده ترانه: ناهید آهنگساز: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
Play (25:56 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو