Play (00:00 - 00:43)
گوینده: گوینده رادیو
Play (شور) (00:43 - 01:23)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: هلالی جغتایی (رباعی)
Play (شور) (01:23 - 02:56)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جواد معروفی تنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (شور) (02:56 - 06:01)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: پژمان بختیاری خواننده ترانه: پروین آهنگساز: جواد معروفی تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: از نوای مرغِ حق پُر خون شود دلِ ما
Play (شور) (06:01 - 06:34)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: پژمان بختیاری (نامعلوم)
Play (شور) (06:34 - 08:19)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جواد معروفی تنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (سه گاه) (08:19 - 10:18)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: پژمان بختیاری خواننده ترانه: پروین آهنگساز: جواد معروفی تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: با عزیزان به عشرت سر کب
Play (شور) (10:18 - 10:39)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: پژمان بختیاری
Play (شور) (10:39 - 11:35)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (شور) (11:35 - 11:56)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: اهلی ترشیزی (رباعی)
Play (شور) (11:56 - 15:35)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (شور) (15:35 - 15:59)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: لسانی شیرازی (رباعی)
Play (شور) (15:59 - 18:02)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (شور) (18:02 - 19:32)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: اهلی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: خوش آنکه مست شوی تا بهانه برخیزد
Play (شور) (19:32 - 20:49)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (ابوعطا) (20:49 - 22:46)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: اهلی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (22:46 - 23:49)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (ابوعطا) (23:49 - 24:23)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: اهلی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (24:23 - 25:17)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (ابوعطا) (25:17 - 26:49)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: اهلی شیرازی (غزل)
Play (ابوعطا) (26:49 - 28:21)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (شور) (28:21 - 28:42)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (شور) (28:42 - 30:23)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن)
Play (شور) (30:23 - 30:58)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (شور) (30:58 - 31:45)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن)
Play (شور) (31:45 - 32:04)
نوازندگان: ناشناخته (‎ویولن) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (شور) (32:04 - 37:49)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; فرهنگ شریف (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (شور) (37:49 - 39:06)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: هلالی جغتایی (غزل) مطلع شعر آواز: کدام جلوه که در سروِ سرفرازِ تو نیست
Play (شور) (39:06 - 39:52)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (شور) (39:52 - 42:05)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: هلالی جغتایی (غزل)
Play (شور) (42:05 - 43:09)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (ابوعطا) (43:09 - 43:57)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: هلالی جغتایی (غزل)
Play (ابوعطا) (43:57 - 44:56)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن)
Play (ابوعطا) (44:56 - 47:51)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: هلالی جغتایی (غزل)
Play (ابوعطا) (47:51 - 48:34)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (ابوعطا) (48:34 - 50:43)
نوازندگان: همایون خرم (‎ویولن) ; فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: هلالی جغتایی (غزل)
Play (50:43 - 51:07)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (نامعلوم)
Play (شور) (51:07 - 54:15)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: پژمان بختیاری خواننده ترانه: پروین آهنگساز: جواد معروفی تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: از نوای مرغِ حق پُر خون شود دلِ ما
Play (54:15 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو