Play (00:00 - 00:06)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:06 - 00:39)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: امیری فیروزکوهی (غزل)
Play (ماهور) (00:39 - 02:19)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جواد معروفی
Play (02:19 - 02:31)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: امیری فیروزکوهی (غزل)
Play (ماهور) (02:31 - 02:42)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: امیری فیروزکوهی (غزل)
Play (ماهور) (02:42 - 04:01)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (04:01 - 04:26)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: فرهاد (غزل)
Play (ماهور) (04:26 - 04:49)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: فرهاد (غزل)
Play (ماهور) (04:49 - 05:05)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (05:05 - 05:44)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (ماهور) (05:44 - 07:36)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (07:36 - 08:40)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: مفتون دنبلی آذربایجانی (غزل) مطلع شعر آواز: زیور به خود مبند که زیبا ببینمت
Play (ماهور) (08:40 - 09:33)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (09:33 - 10:42)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: مفتون دنبلی آذربایجانی (غزل)
Play (ماهور) (10:42 - 11:38)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (ماهور) (11:38 - 13:06)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: مفتون دنبلی آذربایجانی (غزل)
Play (ماهور) (13:06 - 14:14)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: مفتون دنبلی آذربایجانی (غزل)
Play (ماهور) (14:14 - 15:16)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (15:16 - 16:41)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: مفتون دنبلی آذربایجانی
Play (ماهور) (16:41 - 17:42)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (ماهور) (17:42 - 18:12)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: مفتون دنبلی آذربایجانی (غزل)
Play (ماهور) (18:12 - 19:16)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (19:16 - 19:44)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: امیری فیروزکوهی (غزل)
Play (ماهور) (19:44 - 20:07)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: جواد معروفی
Play (ماهور) (20:07 - 25:52)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: حافظ شیرازی خواننده ترانه: عهدیه آهنگساز: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: الا یا ایها الساقی ادرکاسای وناولها
Play (ماهور) (25:52 - 26:31)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (ماهور) (26:31 - 27:12)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: حافظ شیرازی خواننده ترانه: عهدیه آهنگساز: جواد معروفی
Play (27:12 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو