Play (00:00 - 00:07)
گوینده: گوینده رادیو
Play (شور) (00:07 - 02:02)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (02:02 - 02:20)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: نشاط اصفهانی (غزل)
Play (شور) (02:20 - 06:15)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: نشاط اصفهانی (غزل)
Play (06:15 - 06:36)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: خواجوی کرمانی (غزل)
Play (شور) (06:36 - 07:51)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: خواجوی کرمانی (غزل)
Play (شور) (07:51 - 09:19)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (شور) (09:19 - 12:38)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ساقی به نور باده بر افروز جام ما
Play (شور) (12:38 - 27:34)
نوازندگان: نجاحی، مجید (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ساقی به نور باده بر افروز جام ما
Play (27:34 - 27:50)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (27:50 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو