Play (00:00 - 00:29)
گوینده: گوینده رادیو
Play (سه گاه) (00:29 - 00:52)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: وحشی بافقی (غزل)
Play (سه گاه) (00:52 - 06:17)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (سه گاه) (06:17 - 06:41)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: وحشی بافقی (غزل)
Play (سه گاه) (06:41 - 08:00)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (سه گاه) (08:00 - 09:06)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎ضرب / تنبک) ; رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (سه گاه) (09:06 - 12:56)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; ناهید، حسن (‎نی) ; رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (سه گاه) (12:56 - 17:25)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی (غزل) مطلع شعر آواز: یارم به وفایی وعده کرد و جفا کرد
Play (سه گاه) (17:25 - 20:21)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی (غزل) مطلع شعر آواز: یارم به وفایی وعده کرد و جفا کرد
Play (سه گاه) (20:21 - 25:50)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; ناهید، حسن (‎نی) ; رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: ‏ایرج سراینده شعر آواز: سلمان ساوجی (غزل) مطلع شعر آواز: یارم به وفایی وعده کرد و جفا کرد
Play (25:50 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو