Play (00:00 - 00:07)
گوینده: گوینده رادیو
Play (سه گاه) (00:07 - 01:37)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (01:37 - 02:52)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (سه گاه) (02:52 - 03:05)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: وحشی بافقی (غزل)
Play (سه گاه) (03:05 - 08:39)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (08:39 - 08:56)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جامی (غزل)
Play (سه گاه) (08:56 - 10:13)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جامی (غزل)
Play (سه گاه) (10:13 - 10:33)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جامی (غزل)
Play (سه گاه) (10:33 - 11:19)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (سه گاه) (11:19 - 11:36)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: وحشی بافقی (غزل)
Play (سه گاه) (11:36 - 13:21)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (سه گاه) (13:21 - 16:55)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود
Play (سه گاه) (16:55 - 17:39)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (سه گاه) (17:39 - 18:23)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری
Play (سه گاه) (18:23 - 20:47)
نوازندگان: عبادی، احمد
Play (سه گاه) (20:47 - 21:33)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری
Play (سه گاه) (21:33 - 22:05)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (سه گاه) (22:05 - 27:01)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود
Play (27:01 - 27:24)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (27:24 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو