Play (00:00 - 00:19)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:19 - 00:39)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (افشاری) (00:39 - 04:07)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن)
Play (04:07 - 04:26)
گوینده: پیمان، اسدالله سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (افشاری) (04:26 - 06:05)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار) ; رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (افشاری) (06:05 - 06:20)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (افشاری) (06:20 - 06:35)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (رباعی)
Play (افشاری) (06:35 - 08:13)
خواننده آواز: ادیب خوانساری، اسماعیل سراینده شعر آواز: مولوی (رباعی) مطلع شعر آواز: گر ز حال دل خبر داری بگو
Play (افشاری) (08:13 - 09:13)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن)
Play (افشاری) (09:13 - 16:30)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) خواننده آواز: ادیب خوانساری، اسماعیل سراینده شعر آواز: مولوی (مثنوی) مطلع شعر آواز: آتش عشق است کاندر نی فتاد
Play (افشاری) (16:30 - 17:00)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (افشاری) (17:00 - 18:06)
نوازندگان: كسایی، حسن خواننده آواز: ادیب خوانساری، اسماعیل سراینده شعر آواز: مولوی (مثنوی)
Play (افشاری) (18:06 - 19:26)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) ; كسایی، حسن (‎نی)
Play (19:26 - 19:52)
گوینده: پیمان، اسدالله سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (غزل)
Play (افشاری) (19:52 - 26:10)
نوازندگان: مجد، لطف‌ الله (‎تار)
Play (26:10 - 26:23)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (26:23 - 00:00)