Play (00:00 - 00:47)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:47 - 01:10)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: خاقان (دو بیتی)
Play (بیات ترک) (01:10 - 01:22)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (01:22 - 03:00)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (03:00 - 08:51)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: پژمان بختیاری خواننده ترانه: سیما بینا آهنگساز: ابراهیم منصوری مطلع شعر ترانه: نازِ من عشقِ من از چشمِ ترم زود مرو
Play (08:51 - 09:11)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: آبانی تهرانی (دو بیتی)
Play (بیات ترک) (09:11 - 11:26)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (11:26 - 12:02)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (بیات ترک) (12:02 - 13:08)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (13:08 - 13:31)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: شوریده شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (13:31 - 13:58)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (بیات ترک) (13:58 - 14:37)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (14:37 - 14:58)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (ترجیح بند)
Play (بیات ترک) (14:58 - 15:14)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (بیات ترک) (15:14 - 16:01)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (16:01 - 17:20)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (بیات ترک) (17:20 - 17:40)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی
Play (بیات ترک) (17:40 - 18:10)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (18:10 - 19:00)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی
Play (بیات ترک) (19:00 - 20:02)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (20:02 - 21:12)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی
Play (بیات ترک) (21:12 - 22:31)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (22:31 - 23:32)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی
Play (بیات ترک) (23:32 - 24:23)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (24:23 - 24:52)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی
Play (بیات زند) (24:52 - 25:23)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (25:23 - 26:27)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی
Play (بیات ترک) (26:27 - 27:17)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (27:17 - 27:37)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حالتی ترکمان رازی
Play (بیات ترک) (27:37 - 27:50)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (27:50 - 00:00)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)