Play (00:00 - 00:18)
گوینده: گوینده رادیو
Play (بیات زند) (00:18 - 00:37)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (بیات زند) (00:37 - 00:58)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (بیات زند) (00:58 - 01:55)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; فرهنگ شریف (‎تار)
Play (بیات زند) (01:55 - 02:48)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (بیات زند) (02:48 - 03:00)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: رهی معیری (رباعی)
Play (بیات زند) (03:00 - 03:46)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; فرهنگ شریف (‎تار)
Play (بیات زند) (03:46 - 04:27)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (بیات زند) (04:27 - 04:50)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: رهی معیری (رباعی)
Play (بیات زند) (04:50 - 05:20)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (بیات زند) (05:20 - 05:35)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (05:35 - 05:50)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: صائب تبریزی (غزل)
Play (بیات ترک) (05:50 - 06:58)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (06:58 - 07:40)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (بیات ترک) (07:40 - 08:16)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: صائب تبریزی (غزل)
Play (بیات ترک) (08:16 - 10:06)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (بیات ترک) (10:06 - 21:53)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: من از تو روی نپیچم اگر بیازاری
Play (21:53 - 22:03)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (22:03 - 22:31)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (بیات ترک) (22:31 - 26:38)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: من از تو روی نپیچم اگر بیازاری
Play (26:38 - 26:55)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (26:55 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو