Play (00:00 - 00:16)
Announcers: Radio announcer
Play (Dashti) (00:16 - 00:50)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: ‘Ali Tajvidi Arrangers: ‏Javad Ma‘rufi
Play (00:50 - 01:02)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Rahi Mu‘ayyiri
Play (Dashti) (01:02 - 05:07)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Rahi Mu‘ayyiri Singer of the song (Tarana): Puran Composer of the song: ‘Ali Tajvidi First line of the song (Tarana): nih ham-zabani ni ham-nava’i (Arazu-yi gum-karda)
Play (05:07 - 06:02)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Rahi Mu‘ayyiri (Ghazal)
Play (Dashti) (06:02 - 07:24)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Dashti) (07:24 - 10:22)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Singer of the Avaz: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi Poet of poem sung (Avaz): Baba Tahir (Du-bayti) First hemstitch of the poem sung (Avaz): hizar gham bih dil andukhta diram
Play (Dashti) (10:22 - 11:33)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Singer of the song (Tarana): ‘Abduʼl-Wahab Shahidi Poet of poem sung (Avaz): Baba Tahir (Du-bayti) First hemstitch of the poem sung (Avaz): bi tu ashkam zi mujgan tar a-i
Play (Dashti) (11:33 - 12:18)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Dashti) (12:18 - 14:53)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Singer of the Avaz: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi Poet of poem sung (Avaz): Baba Tahir (Du-bayti) First hemstitch of the poem sung (Avaz): dilam bi vasl tu shadi mabinad
Play (Dashti) (14:53 - 18:34)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Lyricists (Tarana): Mawlana (Rumi) Singer of the song (Tarana): ‘Abduʼl-Wahab Shahidi First line of the song (Tarana): Ay dil shikayatha makun
Play (18:34 - 18:52)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Rahi Mu‘ayyiri
Play (Dashti) (18:52 - 20:35)
Musicians: ‘Ali Tajvidi (Violin) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Dashti) (20:35 - 21:31)
Musicians: ‘Ali Tajvidi (Violin) Singer of the Avaz: Husayn Qavami (Fakhta’i) Poet of poem sung (Avaz): Rahi Mu‘ayyiri First hemstitch of the poem sung (Avaz): chun sham‘ nima-jan bih hava’i tu sukhtim
Play (Dashti) (21:31 - 23:09)
Musicians: ‘Ali Tajvidi (Violin)
Play (Dashti) (23:09 - 24:30)
Musicians: ‘Ali Tajvidi (Violin) Singer of the Avaz: Husayn Qavami (Fakhta’i) Poet of poem sung (Avaz): Rahi Mu‘ayyiri First hemstitch of the poem sung (Avaz): chun sham‘ nima-jan bih hava’i tu sukhtim
Play (Dashti) (24:30 - 27:24)
Musicians: ‘Ali Tajvidi (Violin) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Dashti) (27:24 - 28:24)
Musicians: ‘Ali Tajvidi (Violin) Singer of the Avaz: Husayn Qavami (Fakhta’i) Poet of poem sung (Avaz): Rahi Mu‘ayyiri (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): chun sham‘ nima-jan bih hava’i tu sukhtim
Play (Dashti) (28:24 - 29:33)
Musicians: ‘Ali Tajvidi (Violin)
Play (Dashti) (29:33 - 32:56)
Musicians: ‘Ali Tajvidi (Violin) Singer of the Avaz: Husayn Qavami (Fakhta’i) Poet of poem sung (Avaz): Rahi Mu‘ayyiri First hemstitch of the poem sung (Avaz): chun sham‘ nima-jan bih hava’i tu sukhtim
Play (32:56 - 33:34)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Sa‘di (Ghazal)
Play (Dashti) (33:34 - 35:33)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; Jalil Shahnaz (Tar)
Play (Abu `ata) (35:33 - 36:40)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; Jalil Shahnaz (Tar) Lyricists (Tarana): Sa‘di Singer of the song (Tarana): Puran First line of the song (Tarana): chun ast hal-i bustan ay bada nawbahari
Play (Dashti) (36:40 - 37:23)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; Jalil Shahnaz (Tar)
Play (Abu `ata) (37:23 - 38:20)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; Jalil Shahnaz (Tar) Lyricists (Tarana): Sa‘di Singer of the song (Tarana): Puran First line of the song (Tarana): chun ast hal-i bustan ay bada nawbahari
Play (Dashti) (38:20 - 38:57)
Musicians: Orchestra-yi Gulha
Play (Dashti) (38:57 - 43:05)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Rahi Mu‘ayyiri Singer of the song (Tarana): Puran Composer of the song: ‘Ali Tajvidi First line of the song (Tarana): nih ham-zabani ni ham-nava’i (Arazu-yi gum-karda)
Play (43:05 - 43:16)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Rahi Mu‘ayyiri
Play (43:16 - 00:00)
Announcers: Radio announcer