Play (00:00 - 00:56)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:56 - 01:20)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: خاقان (دو بیتی)
Play (بیات ترک) (01:20 - 03:11)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: ابراهیم منصوری
Play (بیات ترک) (03:11 - 09:10)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: پژمان بختیاری خواننده ترانه: سیما بینا آهنگساز: ابراهیم منصوری مطلع شعر ترانه: نازِ من عشقِ من از چشمِ ترم زود مرو
Play (09:10 - 09:30)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: آبانی تهرانی (دو بیتی)
Play (بیات ترک) (09:30 - 13:32)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (13:32 - 14:23)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: شوریده شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (14:23 - 15:03)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات زند) (15:03 - 15:24)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (ترجیح بند)
Play (بیات ترک) (15:24 - 16:28)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات اصفهان) (16:28 - 17:48)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (بیات ترک) (17:48 - 19:30)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی
Play (بیات ترک) (19:30 - 20:30)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (20:30 - 21:43)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (21:43 - 23:02)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (23:02 - 24:04)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (24:04 - 24:53)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (24:53 - 27:00)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل)
Play (بیات ترک) (27:00 - 27:50)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (27:50 - 28:10)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حالتی ترکمان رازی
Play (بیات ترک) (28:10 - 30:01)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: ابراهیم منصوری
Play (30:01 - 30:20)
گوینده: روشنك سراینده شعر آواز: راهب طباطبایی
Play (بیات ترک) (30:20 - 37:37)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) ; نجاحی، مجید (‎سنتور)
Play (37:37 - 37:57)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: واله داغستانی (نامعلوم)
Play (بیات ترک) (37:57 - 39:10)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) ; فریدون حافظی (‎تار)
Play (بیات ترک) (39:10 - 41:00)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: جامی (غزل) مطلع شعر آواز: عید است و دارد هر کس عزمِ تماشای دگر
Play (بیات ترک) (41:00 - 42:22)
نوازندگان: فریدون حافظی (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: جامی (غزل)
Play (بیات ترک) (42:22 - 43:52)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: جامی (غزل)
Play (بیات ترک) (43:52 - 45:09)
نوازندگان: فریدون حافظی (‎تار) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: جامی (غزل)
Play (بیات ترک) (45:09 - 45:33)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: جامی (غزل)
Play (بیات ترک) (45:33 - 46:22)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (46:22 - 47:07)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: جامی (غزل)
Play (بیات ترک) (47:07 - 47:55)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن)
Play (بیات ترک) (47:55 - 49:18)
نوازندگان: حبیب‌الله بدیعی (‎ویولن) خواننده آواز: گلپایگانی، سیّدعلی‌اكبر سراینده شعر آواز: جامی (غزل)
Play (بیات ترک) (49:18 - 49:58)
نوازندگان: فریدون حافظی (‎تار)
Play (بیات ترک) (49:58 - 55:56)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: پژمان بختیاری خواننده ترانه: سیما بینا آهنگساز: ابراهیم منصوری مطلع شعر ترانه: نازِ من عشقِ من از چشمِ ترم زود مرو
Play (55:56 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو